کمیته تخصصی فرش، گلیم و گبه - کمیته های تخصصی انجمن کلکسیونرهای ایران

آقای بهنام کشکولی مجموعه دار فرش

کمیته تخصصی فرش، گلیم و گبه