تاریخچه ساخت کبریت

تاریخچه ساخت کبریت

در قرن نوزدهم اولین کبریت ساخته شد .این کبریت به نام شانسل در سال ۱۸۰۵ – م بود که می بایستی آن را در شیشه اسید سولفوریک فرو ببرند ؛ در این حالت سر آن که حاوی کلرات پتاسیم وشکر بود آتش میگرفت .

در سال ۱۹۰۴ کبریت ایمنی توسط یک سوئدی ساخته شد

که در آن فسفر قرمز غیر سمی به کار رفته بود . البته این ماده به همراه پودر شیشه و سایر مواد به بدنه ی قوطی کبریت مالیده  شده بود ودر سر چوب کبریت فقط کالیم کلرات یا کلرات پتاسیم وجود داشت که هنگام کشیدن کبریت

بر روی سطح کبریت کمی فسفر جدا شده وبر اثر اصطکاک مخلوط جرقه زده و کبریت آتش میگرفت .

در سر چوب کبریتهای امروزی مقداری سسکوئی یا تری سولفید تترا فسفر( که دمای احتراق بسیار پایین دارد)قرار گرفته و کالیم کلرات نیز که هنگام گرم شدن اکسیژن اضافی تولید می کند