اختراع کبریت در آلمان (1830م)

اختراع کبریت در آلمان (۱۸۳۰م)

در هشتم ژوئن ۱۸۳۰م کبریت ابتدایی توسط کامبرْر مخترع آلمانی ساخته شد. مهم‏ترین تفاوت کبریت اولیه با کبریت‏های امروزی، کُندی احتراقِ آن بود. بعد از کامبرر چندین محقق دیگر بر روی کبریت ساخته شده توسط کامبرر کار کردند تا این که فیلیپْسْ امریکایی موفق شد کبریتی مشابه کبریت‏های امروزی بسازد.