روشهای اجرایی کمیته کبریت

روشهای اجرایی کمیته کبریت

فعال کردن سایت کمیته کبریت:تعاریف،تاریخچه،ارائه متون ترجمه شده،اعلام فعالیت های کمیته کبریت.

برگزاری کلاسهای آموزشی

برگزاری نمایشگاههای کبریت در موضوعات مختلف

طبقه بندی و آرشیو مجموعه های کبریت
ارتباط با دوستداران کبریت

همکاری با سازمانهای پژوهشی و آموزشی در ایران و خارج

برگزاری سمینار و همایش های کبریت

همکاری با مجموعه داران کبریت