اهداف کمیته تخصصی کبریت

اهداف کمیته تخصصی کبریت

معرفی مجموعه داران کبریت در سراسر کشور

بالابردن سطح اطلاعات مجموعه داران کبریت

برگزاری نمایشگاه های کبریت در ایران و خارج

چاپ و انتشار کتاب در زمینه مجموعه داری کبریت

ارتباط با سازمانها و ارگانهای دولتی

آشنایی مردم عزیز کشورمان با فعالیت مجموعه داران کبریت