جلسه کمیته کبریت

جلسه کمیته کبریت مورخ ۹۲/۵/۲۲

 

جلسه کمیته کبریت در تاریخ ۹۲/۵/۲۲ در دفتر انجمن مجموعه داران تشکیل شد و آقای روح اللهی به عنوان رئیس کمیته انتخاب گردید.