اهداف کمیته تخصصی کبریت

 

۱-     شناسایی و معرفی مجموعه داران کبریت در سراسر کشور

۲-     بالابردن سطح اطلاعات مجموعه داران کبریت

۳-     برگزاری نمایشگاه های کبریت در ایران و خارج از کشور

۴-     چاپ و انتشار کتاب در زمینه مجموعه داری کبریت

۵-     ارتباط با سازمانها و ارگانهای دولتی

۶-      آشنایی مردم عزیز کشورمان با فعالیت مجموعه داران کبریت

۷-     ارزیابی مجموعه های کبریت مجموعه داران

۸-     برگزاری مزایده مجموعه های کبریت