اهداف کمیته خط اسکناس:

اهداف کمیته خط  اسکناس:

معرفی  اسکناس وارزش کلکسیونی آن به جامعه ایران

آموزش مجموعه داری اسکناس و برگزاری کلاسهای تخصصی

ثبت اسکناس بعنوان نماد اقتصاد و دارائی

تحلیل و ارزیابی انواع اسکناس های دوره های مختلف