روشهای اجرایی کمیته لباس های سنتی

روشهای اجرایی کمیته لباس های سنتی

فعال کردن سایت لباس های سنتی: تعاریف،تاریخچه،ارائه متون ترجمه شده،اعلام فعالیت های کمیته لباس های سنتی.

برگزاری کلاسهای آموزشی

برگزاری نمایشگاههای لباس های سنتی در موضوعات مختلف

ترجمه متون مهم لباس های سنتی

ارتباط با دوستداران لباس های سنتی

همکاری با سازمانهای پژوهشی و آموزشی در ایران و خارج

برگزاری سمینار و همایش های لباس های سنتی

همکاری با مجموعه داران لباس های سنتی