2- تمبر یادگاری

۲- تمبر یادگاری :

تمبری است که به مناسبتی خاص و برخلاف تمبرهای جاری در تیراژ محدود منتشر می گردد.