اهداف کمیته لباس های سنتی:

اهداف کمیته لباس های سنتی:

معرفی کمیته لباس های سنتی به جامعه ایران

آموزش در زمینه  لباس های سنتی

ثبت لباس های سنتی بعنوان نماد فرهنگ و هنر ایرانی

تحقیق،چاپ و انتشار مقالات و تالیفات حوزه لباس های سنتی