3- تمبرهای خیریه

۳- تمبرهای خیریه( نیکوکاری ) :

این نوع تمبر جهت کمک به سازمان‌های خیریه و آسیب دیدگان چاپ و به مصرف پست می‌رسید.