تمبر امانات

۴- تمبر امانات :

جهت ارسال محموله‌های پستی از شهری به شهر دیگر روی بسته‌ها و یا قبوض رسید پستی تمبر امانات را الصاق می‌کردند تا محموله‌های مورد نظر به مقصد برسد.