پاکت‌های مُهر روز

پاکت‌های مُهر روز :

تمبرهای یادگاری را در روز انتشار بر روی پاکت مصور مخصوص یا آرم دار شرکت پّست که توسط شرکت پست تهیه گردیده چسبانده و با مهر مخصوص و تاریخ دار همان روز ابطال می‌گردد که این پاکت‌ها همانند تمبر دارای ارزش می‌باشند.