دپلاسه displace

دپلاسه displace :

جابجایی رنگ که در هنگام چاپ تمبر در رنگ بندی آن صورت می‌پذیرد آنگاه که یکی از رنگها از محل اصلی خود جدا شده و جای آن خالی یا با رنگ دیگری پر شده باشد.