سورشارژ

سورشارژ :

مُهری است که جهت تغییر قیمت، تغییر حکومت، یا معرفی آن برای مصارف پستی روی تمبر می‌زنند.