ارور Error

ارور Error :

در لغت به معنای خطا و اشتباه می‌باشد و در تمبرها هنگامی‌که در مرحلة چاپ خطایی نظیر وارونه شدن یا اشتباه در جهت یا درج قیمت، صورت پذیرد.