فیلیگران

فیلیگران :

به نوشته یا علامتی گویند که در متن کاغذ وجود دارد و در برابر نور دیده می‌شود.