چه نوع تمبر هایی را بایستی جمع آوری نمود؟

چه نوع تمبر هایی را بایستی جمع آوری نمود؟

ادارات پست در هر کشور تمبر ها را برای مصارف و مناسبت های مختلف چاپ و منتشر می کنند که آنها را می توان به صورت زیر گروه بندی کرد :تمبرجاری،تمبریادگاری،تمبرهای خیریه،خیریه،دولتی و امانات و … .