تمبرهای خیریه

تمبرهای خیریه

این نوع تمبرها جهت وصول درامدی جهت کمک به سازمانهای خیریه چاپ و به مصرف پست می رسند .