روشهای اجرایی کمیته تمبر

روشهای اجرایی کمیته تمبر

فعال کردن سایت کمیته تمبر:تعاریف،تاریخچه،ارائه متون ترجمه شده،اعلام فعالیت های کمیته تمبر.

برگزاری کلاسهای آموزشی

برگزاری نمایشگاههای تمبر در موضوعات مختلف

ترجمه متون تخصصی در ارتباط با معرفی تمبر

ارتباط با دوستداران تمبر

همکاری با سازمانهای پژوهشی و آموزشی در ایران و خارج

برگزاری سمینار و همایش های کمیته تمبر

همکاری با مجموعه داران تمبر