نشست علمی پژوهشی پیرامون مشاغل عصر قاجار در کارت پستال های تاریخی

نشست علمی پژوهشی پیرامون مشاغل عصر قاجار در کارت پستال های تاریخی امروز چهارم خرداد ۱۳۹۳ در موزه عکسخانه شهر همزمان با نمایشگاه “پیشه ها و حرف در ایران عهد قاجار به روایت کارت پستال های تاریخی” به کوشش مهرداد اسکویی برگزار گردید.

در این نشست از آقایان مهندس منوچهر لطفی، رییس انجمن مجموعه داران ایران،  بابت تاسیس کمیته های عکس های تاریخی و کارت پستال های تاریخی و دکتر بابک روح الامینی، پژوهشگر کارت پستال های تاریخی، بابت فعالیت در امر پژوهش و مطالعه کارت پستال های تاریخی تقدیر گردید.

سخنرانان این نشست علمی آقایان دکتر طلوعی، دکتر بهزادی و دکتر محیط طباطبایی بودند.

نشست پژوهشی پیرامون مشاغل عصر قاجار در کارت پستال های تاریخی

نشست پژوهشی پیرامون مشاغل عصر قاجار در کارت پستال های تاریخی

نشست پژوهشی پیرامون مشاغل عصر قاجار در کارت پستال های تاریخی

نشست پژوهشی پیرامون مشاغل عصر قاجار در کارت پستال های تاریخی

نشست پژوهشی پیرامون مشاغل عصر قاجار در کارت پستال های تاریخی

نشست پژوهشی پیرامون مشاغل عصر قاجار در کارت پستال های تاریخی

نشست پژوهشی پیرامون مشاغل عصر قاجار در کارت پستال های تاریخی

نشست پژوهشی پیرامون مشاغل عصر قاجار در کارت پستال های تاریخی

نشست پژوهشی پیرامون مشاغل عصر قاجار در کارت پستال های تاریخی

نشست پژوهشی پیرامون مشاغل عصر قاجار در کارت پستال های تاریخی