بافت متعادل-بافت پودرو

بافت متعادل

بافت پودرو

 

در بافت پود رو تعداد پودها بیش از تارهاست و تارها دیده نمى شود و رنگ این نوع گلیم را پودها تعیین مى کند.اینشیوه بطور گسترده در گلی مبافى مناطق مختلف جهان استفاده مى شود این نوع بافت در کناره هاى گلیم دیده میشود.

بافت تار رو یا جاجی مباف، عکس پود رو است از شیوه هاى دیگر بافت گلیم، ُاریب باف استبافت چاکدار شیوۀ دیگرى است که بسیار متداول است و تا حدود ۲۰ سال پیش تنها شاخص گلیم ها بوده است.

شیوه هاى بافت بسیارمتنوع و پیچید هاى در بافت گلیم وجود دارد مثل گلیم باف با پود معلق، جاجیم باف با تار معلق، پیچ باف، بافت چرخان، گلیم باف جفت قلاب وبافت اریب و بافت چاک دار.

 

از مهمترین عوامل در استحکام و کیفیت و زیبایى گلیم، پرداخت نهایى است،شیوهٔ بستن انتهاى پودهاى منقطع،استحکام شیرازه ها و نوع رنگى که در آنها بکار میرود، بافت و تزئین کناره هاى عرضى گلیم، نحوهٔ بستن ریشه ها ووجود زیورآلات اضافى همگى به تکمیل دستباف میانجامد.

نقش اعتقادات، باورها و فرهنگ بومى در نگاره هاى گلیم از قرن هشتم میلادى، در سرزمین هایى که گلیم بافته مى شدند، نوعى نگرش واحد در خلاقیت هنرى و فنى پدید آمد که از پذیرفتن دینى واحد در میان مسلمانان نشأت میگرفت.

 

 

پیش از آن شمن گرایی، جان دار گرایی، یهودیت،مسیحیت، بودیسم و غیره متداول بوده است.

اما دین نوین اسلام استفاده از برخى نگار هها و شیوه هاى بازنمایى را که مربوط به باورهاى گذشته بود، منع یا تشویق مى کرده استدر کشورهاى بافنده گلیم، دین اصلى اسلام، مسیحیت و بودیسم بود و نمادهاى مربوط به این ادیان عمیقًا در افکار خلاقهٔ بافندگان نفوذ کرده است اغلب حیوانات شاخ دار به منظوربازنمایى بز نقش مى شوند ،نخستین ترکیب اشکال در طرح، در تصویرهاى نمادین تاتوییسم “یین ‐ یانگ” تجلى یافته استبعدها فلسفهٔ تصوف،اعتقاد به تعادل را در همه چیز گسترش دادبنیان گذارى مراکز تصوف در شمال غربى ایران از سده هاى چهارده و پانزده میلادى به بعد بوده است.

همزمان با آن در شمال غربى ایران تجدید حیاتى در عرصه هنر و صنایع دستى ایجادشده؛ و تفکرات صوفیانه نفوذ عمیقى در طراحى آنها برجاى گذاشت.

 اسلام در بازنمایى صورت و پیکرمحدودیت هایى نشان داد و از طرف نسبت به تکرار انحناها، و زوایا و اعداد علاقه نشان داد.

نقش و نگاره هاى ایندوران رابطه مستقیمى با دین دارد . خرافات، نمادهاى تصویرى و اعتقادات مربوط به نگاره هاى گوناگون، نسل به نسل تغییر مییابد و پیچیده تر مى شود وجزئى از افسانه ها و فرهنگ بومى میگردد،معانى اصلى از میان میرود و نگاره ها باقى می مانند.