نشست سه تن از اعضای کمیته‌ی کارت پستال های تاریخی

       تاریخ ۵ خردادماه ۱۳۹۳ با حضور آقایان علیرضا شلویری، بابک روح الامینی و مهرداد اسکویی از اعضای کمیته کارت پستال های تاریخیِ انجمن مجموعه داران ایران،  درباره چند و چون انتشار نخستین منبع جامع درباره تاریخچه‌ی نشر و رواج کارت پستال های مصور در دوران قاجار و پهلوی اول تصمیماتی اتخاذ شد. در این نشست مقرر شد برمبنای پژوهش‌ها و اسناد نویافته‌ی این گروه پژوهشی، مجلداتی به انتشار برسد و در آینده‌ی نزدیک در اختیار پژوهشگران  و علاقه مندان حوزه‌ی مطالعات تصویری-تاریخی قرار بگیرد.