“عکاسی” نوشتۀ میرزا محمد کاظم ابن احمد محلاتی، دستنوشت سال 1293 هـ.ق

“عکاسی” نوشتۀ میرزا محمد کاظم ابن احمد محلاتی، دستنوشت سال ۱۲۹۳ هـ.ق

میرزا محمد کاظم فرزند میرزا احمد محلاتی از شاگردان دورۀ اول دارالفنون و جزو نخستین دسته از محصلانی بود که به اروپا فرستاده شدند. او از شاگردان رشتۀ علوم و حکمت طبیعی و داروسازی و از شاگردان ممتاز بود.

میرزا کاظم در اروپا به تکمیل معلومات خود پرداخته در فیزیک و شیمی متبحّر شد و مدتی هم در مدرسۀ “روآن” (Rouen) به تحصیل گیاه شناسی پرداخت و درین رشته به دریافت نشان درجۀ عالی موفق گردید.

پس از بازگشت از اروپا، در دارالفنون به معلمی داروسازی، ریاضی، فیزیک، شیمی و تجزیۀ معادن منصوب شد و نزدیک به چهل سال در این مدرسه به تدریس و تعلیم خدمت نمود و کتابهای گوناگون به زبان فارسی ترجمه و تألیف کرد.

کتاب حاضر که بصورت دستنوشت در کتابخانه مجلس شورای اسلامی با شمارۀ: ۵۸۵۱/۴ نگهداری میشود، صفحۀ ۱۲۳ تا ۲۶۵ به مطالبی دربارۀ عکاسی اختصاص دارد و مطابق با صفحۀ آغاز کتاب: « … مشتمل است بر یک مقدمه و سه باب و خاتمه… باب اول در اشیاء و اجزاء جوهریات است مستعمل در عکاسی و طرز ساختن و محل استعمالات آنها… باب دوم در عکاسی… باب سوم در اعمال مختلفۀ عکاسان… و خاتمه در عمل آبی کارلیان صاحب فرانسوی که اکنون معلّم درس زبان فرانسه مدرسۀ دارالفنون است و مدتی مشغول عکاسی بوده است.»

جهت دانلود اصل دستنویس کتاب در کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی لطفاَ اینجا را کلیک کنید!