نقش های متداول در گلیم

نقش های متداول در گلیم

نقش چشم خروسی

 

 

نقش شطرنجی نقش جناغی نقش های خلاصه شده اشیاءمهمترین مناطق گلیم بافی در ایران گلیم سنه، گلیم بیجار، گلیم شاهسون ، گلیم زرند ، گلیم های ورامین و گرمسار ، گلیم قشقایی ، گلیم بختیاری ،گلیم منطقه خراسان بافندگى دارهاى گلیم بافى بسیار ساده است

اما سادگى آنها ارتباط چندانى با نوع بافتى که به وسیله آنها تولید میشود ندارد.بافت هاى پیچیده نیز با دارهاى ساده انجام مى شود بافندگى بنا بر سنت ، به عهدهٔ زنان استمردان اغلب در برپاکردن دارها و چله کشى با زنان همراهى مى کنند،اخیرًا مردان بسیار جوان نیز در بافتن گلیم براى فروش مشارکتدارند،در گلیم بافى بیشتر از دارهاى خوابیده استفاده میشودهر قبیله و منطقه از ابزارآلات مختلفى استفاده میکند.

ابزار بافندگى را بافنده یا در خانه خود مى سازد یا از بازارهاى محلى تهیه مى کندشانه ها براى کوبیدن پودها و ترتیب فاصلهٔ تارها بکار مى رود و تمامًا از چوب و یا از دندانه هاى بلند فلزى ساخته مى شود

کجو و هاف :چوبى براى جداساختن .بیشتر تارها را از چوب صاف و صیقلى میسازندقیچى و چاقو را یا آهنگرهاى محلى میسازند، یا پیشه ورانسیار تهیه می نمایند.هدف اصلى بافندهٔ گلیم همزمان با آفرینش نقش هاى زیبا و رنگارنگ با نخ هاى پشمى نمایان بر سطح گلیم، پدیدآوردن زیراندازى محکم و بادوام است ساده ترین نوع بافت، بافت متعادل است که تاروپودها از زیر و روى یکدیگررد شده و درهم بافته مى شود

این نوع بافت معمولا تکرنگ است و جنبهٔ تزئینى ندارداین بافت گاهى روىکناره هاى غیرتزئینى قالى هاى گلیم باف، گره باف و در آستر خروجی آنها دیده میشود.