انواع گلیم

انواع گلیم

 

شهرت بافندگان گلیم در جهان اسلام، بیشتر براى تولید کف پوش، دیوار آویز و منسوجاتى است که در اتا قهاى خواب نشیمن، راحتى و زیبایى ایجاد کند.

گروه هاى زیادى نیز طى سالیان متمادى بر بافت انواع دیگرى از وسایلتزئینى مشغول بوده اند،جهیزیه دختران چادرنشین علاوه بر قالی، سا کها و خورجین هاى گلیم بافتى که نقش اساسىدر ذخیره و حم لونقل مواد غذایى دارد، پوش شهاى تزئینى که در مراسم عروسى روى اسب و شتر می اندازند، نیزبودتولیدات مهم تر شامل منسوجات رسم ىترى چون سفره و … بود که بیشتر مورد توجه قرار داشت.

١‐ انواع گلیم ازلحاظ ابعاد

: ( گلیم معمولی گلیمچه دست گلیم )

٢‐ تقسیم بندی گلیم ازنظر جنس تار و پود

 

:( گلیم پنبه ایگلیم پشم و پنبهگلیم ابریشمی)

 

٣‐تقسیم بندی گلیم ازنظر محل استفاده

: ( گلیم مسجدی گلیم معمولی)

۴‐ تقسیم بندی گلیم ازنظر نوع بافت

: ( گلیم یک روگلیم دو روگلیم سوزنی)

۵‐ انواع گلیم ازنظر محل بافت

 

: ( گلیم بلوچی گلیم کردستان)