رنگ ها

رنگ ها

 

انواع رنگ و ترکیب بندى هاى گوناگون آن از مهم ترین عناصر زیبایى و کیفیت گلیم بشمار مى رود و به گرایى طرح هانیز مى افزاید.جذاب ترین رنگ ها از عناصر طبیعى بدست میآیددر گلیم بافى استفاده از رنگ هاى هماهنگ اهمیت بسزایى دارد و بافند ههاى عشایرى و روستایى از استعداد فو قالعاده اى در ترکیب رنگ ها برخوردارندگاه بافنده باسلیقهٔ خود رنگى غیرعادى در گلیم مى گنجاند و تضاد جالبى ایجاد مى کند و گاه برعکس تأثیر نامطلوبى بر بینندهمى گذاردرنگ هایى که بافنده هاى عشایرى و روستایى می پسندند، تفاوت فاحشى با رنگ هاى دلخواه غربى دارد.

بافنده هاى عشایر، از درخشندگى طبیعت اطرافشان الهام میگیرند، چگونگى همنشینى رنگ ها در ایجاد هماهنگى بین طرح و رنگ نقش مهمى دارد رنگ هاى طبیعى سازگارى بیشترى وهماهنگى بهترى باهم دارند،اما رنگهاى شیمیایى که به سهولت بکار مى رود مشکلاتى نیز داردخالص نبودن رنگطبیعى نخستین علت زیبایى و برترى آن بر  رنگهاى شیمیایى است.

در قرمز طبیعی، آبى و زرد نهفته است؛ اما قرمزشیمیایی، فقط ماده رنگى قرمز در بر دارد،رنگ در تعیین قدمت گلیم و منشأ آن نیز مى تواند سودمند واقع شود.