اهداف کمیته ماشین های مدل

اهداف کمیته ماشین های مدل

اهداف کمیته ماشین های مدل:

۱-شناسایی و معرفی مجموعه داران /کلکسیونرهای ماشین های مدل

۲-بالابردن سطح اطلاعات مجموعه داران ماشین های مدل

۳-برگزاری نمایشگاه های ماشین مدل در ایران و خارج از کشور

۴-تبادل مجموعه های ماشین های مدل بین مجموعه داران

۵-چاپ و انتشار تصاویر و مقالات مجموعه ها

۶-همکاری با سازمانهای ذیربط

۷-ارزیابی مجموعه های ماشین مدل مجموعه داران