اولین جلسه کمیته ماشین های مدل

اولین جلسه کمیته ماشین های مدل در تاریخ ۹۲/۵/۲۱

اولین جلسه کمیته ماشین های مدل در تاریخ ۹۲/۵/۲۱ در محل انجمن مجموعه داران ایران برگزار گردید

در این جلسه ضمن تصویب اهداف کمیته با نظر اکثریت اعضا آقای حسام ذوالفقاری به عنوان رئیس کمیته ماشین های مدل انتخاب گردیدند.