کمیته بلیت بخت آزمایی

کمیته بلیت بخت آزمایی انجمن مجموعه داران به تازگی شروع به کار کرده است.

این کمیته محلی برای شناسایی و خرید و فروش مجموعه داران بلیت بخت آزمایی است.

دوستان برای ارتباط با این کمیته می توانند با شماره تلفن: ۴۴۰۷۴۴۶۴ ۰۲۱ تماس بگیرند.