اولین جلسه کمیته تابلو های نقاشی انجمن مجموعه داران

در تاریخ ۹۲/۰۸/۱۴ اولین جلسه کمیته تابلو های نقاشی انجمن مجموعه داران در محل دفتر انجمن تشکیل گردید و موارد ذیل به تصویب رسید:

۱ – اهداف تشکیل کمیته نقاشی به شرح ذیل به تصویب رسید

   ۱ – ۱ – شناسایی مجموعه داران نقاشی

   ۱ – ۲ – شناسایی نقاش های معاصر

   ۱ – ۳ – برگزاری نمایشگاه های تخصصی

   ۱ – ۴ – آموزش مجموعه داران در زمینه تهیه و طرز نگهداری و حفاظت مجموعه های نقاشی

   ۱ – ۵ – پژوهش در زمینه های مجموعه های نقاشی

   ۱ – ۶ – برگزاری مزایده (حراج) تابلوهای نقاشی

اسامی افراد (به ترتیب از راست به چپ): آقایان منوچهر لطفی –  محمدرضا منزه – دکتر حمید ملکیان – بهمن زمانی - آرمین شهریاری