جلسه کمیته نقاشی در تاریخ 92/9/32

 

جلسه کمیته نقاشی در تاریخ ۹۲/۹/۳۲

 

جلسه کمیته نقاشی در تاریخ 92/9/32