جلسه کمیته نقاشی در تاریخ 92/10/22

جلسه کمیته نقاشی در تاریخ ۹۲/۱۰/۲۲

جلسه کمیته نقاشی در تاریخ 92/10/22