جلسه کمیته نقاشی در تاریخ 92/11/5

جلسه کمیته نقاشی در تاریخ ۹۲/۱۱/۵

جلسه کمیته نقاشی در تاریخ 92/11/5