سومین سالگرد تاسیس کلوپ “فولکس واگن بیتل ایران

مراسم سومین سالگرد تاسیس کلوپ فولکس واگن بیتل ایران” در تاریخ ۹۱/۸/۵ برگزار گردید

مراسم سومین سالگرد تاسیس کلوپ "فولکس واگن بیتل ایران"

در این مراسم آقایان دکتر صالح خو ، دکتر رادمنش ، دکتر عدلی (از اعضاء کلوپ) و آقایان مهندس شهریاری (نایب رئیس فدراسیون اتومبیلرانی) و مهندس لطفی از انجمن مجموعه داران ایران سخنرانی نمودند

مراسم سومین سالگرد تاسیس کلوپ "فولکس واگن بیتل ایران"

مراسم سومین سالگرد تاسیس کلوپ "فولکس واگن بیتل ایران"

در این مراسم از زحمات ۳ ساله آقای دکتر رادمنش و مدیریت ایشان در این کلوپ قدردانی شد

مراسم سومین سالگرد تاسیس کلوپ "فولکس واگن بیتل ایران"

مراسم سومین سالگرد تاسیس کلوپ "فولکس واگن بیتل ایران"

مراسم سومین سالگرد تاسیس کلوپ "فولکس واگن بیتل ایران"

مراسم سومین سالگرد تاسیس کلوپ "فولکس واگن بیتل ایران"

مراسم سومین سالگرد تاسیس کلوپ "فولکس واگن بیتل ایران"

مراسم سومین سالگرد تاسیس کلوپ "فولکس واگن بیتل ایران"

مراسم سومین سالگرد تاسیس کلوپ "فولکس واگن بیتل ایران"

مراسم سومین سالگرد تاسیس کلوپ "فولکس واگن بیتل ایران"

مراسم سومین سالگرد تاسیس کلوپ "فولکس واگن بیتل ایران"

مراسم سومین سالگرد تاسیس کلوپ "فولکس واگن بیتل ایران"

مراسم سومین سالگرد تاسیس کلوپ "فولکس واگن بیتل ایران"

مراسم سومین سالگرد تاسیس کلوپ "فولکس واگن بیتل ایران"

مراسم سومین سالگرد تاسیس کلوپ "فولکس واگن بیتل ایران"

مراسم سومین سالگرد تاسیس کلوپ "فولکس واگن بیتل ایران"

مراسم سومین سالگرد تاسیس کلوپ "فولکس واگن بیتل ایران"

مراسم سومین سالگرد تاسیس کلوپ "فولکس واگن بیتل ایران"

مراسم سومین سالگرد تاسیس کلوپ "فولکس واگن بیتل ایران"

جهت بازدید از وبسایت کلوپ فولکس واگن بیتل ایران به آدرس ivbc.ir مراجعه نمایید